Innowacyjny Dydaktyk

Skrócone opisy szkoleń

I. Szkolenia z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 • Desing Thinking
  Szkolenie umożliwi zdobycie kompetencji z zakresu praktycznego stosowania metody design thinking w odniesieniu do przedsiewzięć edukacyjnych, biznesowych i zwiazanych z sektorem organizacji pozarządowych. Szkolenie jest adresowane do osób, które pracują już metodami projektowymi. Pozwoli doskonalić kompetencje w zakresie moderowania procesów projektowych realizowanych matodą design thinking. Uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania narzędzi pracy metodą design thinking oraz konsultacji własnych projektów z doświadczonymi praktykami.
 • Coaching w edukacji
  Metody coachingowe w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali wykładowej i akademickiej. Wykładowca jako coach z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne i neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę coachingową, może prowadzić wartościowe procesy rozwojowe dla różnych grup uczestników. Znając specyfikę procesu coachingowego, wykładowca może wpływać na zachowanie studentów by rozwijać ich talenty i wzmacniać efekty nauczania. Program kursu składa się z dwóch głównych modułów nauczania tzn. pierwszy dotyczy nauki pracy indywidualnej ze studentem, drugi pracy grupowej ze studentami w oparciu o styl coachingowy.
 • Tutoring
  Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli akademickich do pracy oryginalną metodą tutoringu ze studentami ralizującymi indywidualne programu studiów, ze studentami z zagranicy oraz z dyplomantami. Tutoring jest metodą dydaktyczną szczególnie skuteczną w zakresie rozwijanie potencjału i talentów studentów oraz motywowania ich do samodzielnej pracy. Daje dużą satysfakcję tutorowi, ponieważ pozwala w ramach istniejącego sytemu edukacji odnaleźć prawdziwą skuteczność nauczania i naukową przygodę.
 • Zwinne zarządzanie zespołem projektowym
  Celem szkolenia jest przygotowanie liderów projektów do efektywnego budowania zespołów projektowych i zarządzanie nimi poprzesz stosowanie technik facylitacji, komunikacji społecznej, integracji,  motywowania oraz rozwiązywania konfliktów. Szkolenie pozwala doskonalić kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć angażujących emocjonalnie, zarządzania zespołem, organizowania pracy, budowania autorytetu opartego na zaufaniu członków zespołu.

II. Szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych

 • Analiza danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu Statistica (grupa 1, prowadzący prof. Barbara Ciżkowicz)
  Warsztaty kierowane są do pracowników, którzy w procesie dydaktycznym wykorzystują metody statystyczne w analizach danych z zakresu nauk empirycznych. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami analizy rozkładów zmiennych, badaniem zależności dwuzmiennowych, testami istotności różnic i testami niezależności oraz z interpretacją uzyskiwanych wyników analiz. Uczestnicy poznają też sposoby graficznej i tabelarycznej prezentacji danych i wyników. W drugiej części uczestnicy poznają ogólne modele liniowe, metody klasyfikacji (analizy skupień), redukcji wymiarów i analizy struktury danych (analiza czynnikowa), testowania modeli badawczych (regresja wielokrotna i modele równań strukturalnych). Uczestnicy nabędą umiejętność doboru metod statystycznych adekwatnych do analizowanych danych empirycznych oraz stawianych problemów badawczych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z realizacją poznanych metod statystycznych w pakiecie STATISTICA PL.
 • Analiza danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu Statistica (grupa 2, prowadzący dr Ludmiła Zając-Lamparska)
  Warsztat kierowany jest do pracowników dydaktycznych, którzy w procesie dydaktycznym chcą/powinni wykorzystywać analizy statystyczne wyników badań z zakresu nauk społecznych. Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami testów istotności różnic oraz nabędą umiejętność ich doboru w zależności od charakteru danych empirycznych, które mają zostać poddane analizie statystycznej oraz w zależności od stawianych problemów badawczych, a także umiejętność prezentacji i interpretacji uzyskiwanych wyników analiz. Nabywane umiejętności będą podczas warsztatu poddawane praktycznym ćwiczeniom z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA PL.
 • Metodyka kształcenia zdalnego
  Szkolenie dedykowane jest pracownikom dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym, którzy są zainteresowani wykorzystaniem w procesie dydaktycznym metod i technik kształcenia na odległość. W trakcie szkolenia uczestnicy mają dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych, dodatkowych zagadnień i ćwiczeń. Zakres szkolenia obejmuje zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne takie jak: metodyczne opracowanie materiałów dydaktycznych, tworzenie scenariusza kursu, prawne aspekty zdalnego nauczania, zasady korzystania z platformy zdalnego nauczania, stworzenie materiałów, które łatwo będą mogli wymieniać między sobą wykładowcy. Szkolenie pozwala też doświadczyć uczestnikom korzyści zdalnego nauczania do jakiej zalicza się większa elastyczność prowadzenia i odbywania zajęć, gdyż część z nich odbywa się w dowolnym miejscu i czasie.
 • Narzędzia informatyczne wspierające proces dydaktyczny na przykładzie systemu obsługi studentów
  Warsztat kierowany jest do pracowników dydaktycznych, którzy w procesie dydaktycznym chcą/powinni wykorzystywać narzędzia informatyczne oferowane przez systemy obsługi studiów. Uczestnicy kursu poznają szereg funkcjonalności systemów obsługi studiów wspierających proces dydaktyczny, takich jak: narzędzia komunikacji mailowej indywidualnej i grupowej, komunikacja z planistą, tworzenie  i prezentacja profili osobowych z podstawowymi danymi o pracowniku, tworzenie sylabusów przedmiotów prezentowanych na stronie WWW oraz ich wydruk, generowanie list studentów, protokołów, narzędzia wspierające definiowanie pojedynczych egzaminów oraz sprawdzianów oraz korespondencji i pracy zdalnej ze studentami.
 • Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom podstawowy
  Szkolenie adresowane do początkujących użytkowników Excela, które chcą opanować w stopniu podstawowym praktyczne umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.

 • Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom zaawansowany
  Szkolenie adresowane do użytkowników Excela, którzy nie mają problemów z podstawowymi operacjami w środowisku MS Excel oraz chcą poznać bardziej zaawansowane tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje środowisko arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapoznają się z podstawami makr.
 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi edytorskich i technologicznych w dydaktyce szkoły wyższej
  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych niezbędnych do efektywnego i skutecznego przygotowywania materiałów dydaktycznych, w formie elektronicznej i drukowanej. Szkolenie daje możliwość podnoszenia poziomu praktycznych umiejętności tworzenia materiałów w wersji elektronicznej z wykorzystaniem różnych narzędzi edytorskich, łączenia różnych formatów danych oraz informacji tekstowej i multimedialnej. Istotnym celem realizacji tego szkolenia jest również wykorzystanie sieci Internet jako medium pozyskiwania, wymiany i tworzenia informacji oraz komunikacji interpersonalnej, z szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

III. Szkolenia z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym

 • Szkolenia z języka angielskiego na poziomie C1
 • Szkolenia z języka niemieckiego na poziomie C1
  • Celem szkoleń jest rozszerzenie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez zwiększenie sprawności komunikatywnej w języku obcym. Zajęcia umożliwią utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności, wzbogacenie słownictwa oraz rozwój sprawności językowych niezbędnych w różnych formach działań akademickich. W ramach szkolenia realizowane będą ćwiczenia obejmujące prezentację własnych poglądów i rozwijające różne formy przekazywania wiedzy, ćwiczenia rozwijające zasób słownictwa akademickiego oraz przygotowujące do tworzenia form pisemnych (e-mail, CV, artykuł naukowy, abstrakt, raport, sprawozdanie, sylabus etc). Dodatkowym celem kursu jest poznawanie obcojęzycznej terminologii w zakresie zgodnym ze specjalnościami uczestników kursu oraz rozwijanie umiejętności korzystania z anglojęzycznej literatury specjalistycznej. Szkolenia mają docelowo ułatwić realizowanie elementów dydaktyki akademickiej w języku obcym.

IV. Szkolenia z zakresu zarządzania informacją

 • Zarządzanie informacją i wiedzą w procesie dydaktycznym
  Warsztat przeznaczony dla pracowników dydaktycznych, którzy chcą dobrze zarządzać posiadaną informacją zarówno w zakresie pracy dydaktycznej, jak i w pracy naukowej. Uczestnicy zapoznają się i nauczą się archiwizować i wykorzystywać pozyskane informacje zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, poznają programy do tworzenia bibliografii, zapoznają się ze sposobami wyszukiwania informacji w "ukrytym" Internecie, będą wykorzystywać wyszukiwarki przeszukujące pliki pełnotekstowe, poznają profesjonalne źródła informacji.
 • Wykorzystanie cyfrowych źródeł informacji w procesie dydaktycznym
  Warsztat kierowany jest do pracowników dydaktycznych, którzy w procesie dydaktycznym chcą/powinni efektywnie wykorzystywać cyfrowe źródła informacji. Uczestnicy kursu poznają podstawowe zasady korzystania z baz bibliograficznych, kolekcji pełnotekstowych dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, bibliotek cyfrowych i repozytoriów oraz najważniejszych wyszukiwarek indeksujących zasoby naukowe. Ponadto nauczą się udostępniać własne publikacje poprzez uczelniane repozytorium oraz sprawdzać wskaźniki cytowań w bazach bibliometrycznych.